Plánování s PlannerOne

Produkt PlannerOne umožňuje uživatelům jednoduchý přístup k aktuálním informacím v reálném čase. Aplikace rozšiřuje ERP systém Microsoft Dynamics NAV o moduly pro plánování výroby a zdrojů. Je snadno implementovatelným a nákladově efektivním řešením pro optimalizaci plánování ve středně velkých a velkých společnostech. K tomu využívá pokročilé plánovací funkce včetně grafického znázornění dat. Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit na základě rolí definovaných v Microsoft Dynamics NAV. 


PlannerOne představuje rozšíření modulu Výroba v Microsoft Dynamics NAV, a to především díky:

 • Plánování do omezených kapacit
 • Optimalizaci rozložení zátěže pomocí seznamu disponibilních pracovních nebo strojních center.
 • Optimalizaci seřizovacích časů a výrobních dávek založenou na opakovaném nastavení parametrů.
 • Seskupování výrobních zakázek.
 • Synchronizovanému plánování všech zainteresovaných zdrojů s respektováním všech známých omezení. Prostřednictvím propojení paralelních operací se v ERP systému definují výchozí podmínky a PlannerOne nalezne optimální variantu řešení.
 • Grafickému a interaktivnímu plánování. Změny v plánu jsou mezi PlannerOne a Dynamics NAV oboustranně synchronizovány v reálném čase. To zaručuje dodržení plánu v souladu s nastavením výrobních omezení.
 • Vizuálním ukazatelům (Ganttův diagram pro zdroje, výrobní zakázky a zákazníky, graf zatížení či zobrazení pořadí zdrojů)
 • Detailním analýzám plánování, které zobrazují vytížení při omezených nebo neomezených kapacitách pro identifikaci úzkých míst.
 • Zohlednění dostupnosti vstupního materiálu - pomocí integrace plánovací metody MRP.
 • Simulaci přímo ve výrobním plánu - uživatel v reálném čase obdrží odpovědi na otázky týkající se potenciálních změn na již rozpracovaných závazných zakázkách.
 • Klíčovým ukazatelům výkonnosti a analýze plnění dodacích termínů/zpoždění.
 • Přizpůsobitelnosti odkazů - Odkaz do Microsoft Dynamics NAV nebo jiných aplikací (např. pro zobrazení výkresu nebo fotografie výrobku).

Moduly PlannerOne


PlannerOne rozšiřuje funkčnosti podnikového informačního systému o dva moduly. Modul PRODUCTION SCHEDULER se zaměřuje na snižování zásob, zvyšování účinnosti a přesnější načasování dodávek. Modul RESOURCE PLANNER optimalizuje řízení projektů, servisu či údržby a graficky pracuje s využitím dostupných zdrojů.

Production Scheduler

Modul plánování výroby podporuje zvyšování výrobní kapacity prostřednictvím svých pokročilých funkcí. Uživatelé přistupují k informacím o termínech a omezeních dle svých rolí a díky tomu mohou efektivně rozhodovat o řízení výroby (dimenzování kapacit, rozhodování o subdodávkách, časový posun zakázky, atd.). Modul také umožňuje interaktivně pracovat s plánovanými omezenými kapacitami uvedenými v Microsoft Dynamics NAV. Např. manažer servisu má možnost zobrazit si datum pracovního příkazu konkrétní zakázky přímo na kartě objednávky. Součástí modulu je také grafické znázornění zdrojů, výroby a objednávek prostřednictvím Ganttova diagramu.

Resource Planner

Modul pro plánování zdrojů umožňuje projektovým a servisním manažerům společně určit dostupné zdroje, přidělit je konkrétním pracovním pozicím a servisním zakázkám. Řešení dovoluje kdykoliv během dne změnit plán v případě nedostupnosti některých zdrojů. Uživatel se může připojit k modulu i prostřednictvím mobilního zařízení a s aktuálními informacemi pracovat v reálném čase. Např. manažer servisu může analyzovat úkoly a servisní plánování konkrétního zákazníka. Díky informacím ze systému je management firmy schopen posoudit vytížení různých skupin zdrojů, plánovat jejich doplnění a následně předpovídat fakturaci v následujícím období.